புத்தக இல்லம்

உங்களுக்குத் ததவையான அவனத்தும் ஒதே தளத்தில்

MARKET

இங்கு நீங்கள் மிகச் சிறந்த தைளியீட்டாளர்கவளச் சந்திக்கலாம், பணியளிக்கலாம்

CONNECT

ைாசிக்க, எழுத, தைளியிட மற்றும் புத்தகம் சம்பந்தமாக அவனத்வதயும் தசய்ைதற்கான தளம்

முன் கட்டணம் ஏதும் இல்வல. சந்தா கட்டணம் ஏதும் இல்வல.
நீங்கள் ைிற்கும் ஒவ்தைாரு புத்தகத்திற்கும், தகாஞ்சமாக10%
கட்டணம் மட்டுதம.

எமது பார்ட்னர்கள்

Google Play
logo-kobo-square-transparent
logo-bn-square-transparent