STREETLIB SWEDEN

StreetLib Sweden is a publishing portal for authors and publishers in Sweden to digitally distribute their books around the world, with no up-front fees.

Books can be published in English, Swedish, Finnish, Danish, Icelandic and most other languages, and will be distributed to ebook retailers and digital libraries worldwide, including to the world’s biggest ebook retailers like Amazon, Google Play, Kobo and Apple.  

StreetLib Sweden är en publiceringsportal för författare och förläggare i Sverige så att de kan digitalt distribuera sina böcker runt om i världen, utan förskottsavgifter. 

Böcker kan publiceras på engelska, svenska, finska, danska, isländska och de flesta andra språk och de kommer att distribueras till e-boksåterförsäljare och digitala bibliotek över hela världen, bland annat till världens största e-boksåterförsäljare såsom Amazon, Google Play, Kobo och Apple.  

WHAT IS STREETLIB?

StreetLib is a global gateway distributor of digital books, based in Italy, and serving authors and publishers worldwide.

Established in 2006, StreetLib has the widest international reach of any digital distributor. Authors and publishers can make their books digitally available to readers in almost every country in the world, and get paid for every sale. There are no upfront fees - StreetLib simply deducts a 10% commission from net and pays you the rest.

VAD ÄR STREETLIB?

StreetLib är en global förmedlingsdistributör av digitala böcker, baserad i Italien, och i tjänst åt författare och förläggare runt hela världen.

StreetLib, som bildades 2006, har den bredaste internationella räckvidden av alla digitala distributörer. Författare och förläggare kan göra sina böcker digitalt tillgängliga för läsarna i nästan alla länder i världen, och få betalt för varje försäljning. Det finns inga förskottsavgifter - StreetLib tar helt enkelt en provision på 10% från nettot och betalar resten till dig.

WHAT IS A DIGITAL BOOK?

At its simplest, a digital book, or ebook, is a digital file of a book or manuscript that can be bought, downloaded and read on a smartphone, an e-reader or a laptop or desktop computer by anyone anywhere in the world with an internet connection. No printing costs, no storage costs, no shipping costs.

VAD ÄR EN DIGITAL BOK?

I sin enklaste form är en digital bok eller e-bok en digital fil med en bok eller ett manuskript som kan köpas, laddas ner och läsas på en smartphone, en e-läsare eller en bärbar eller stationär dator av vem som helst i världen med en Internetanslutning. Inga tryckkostnader, inga lagerkostnader, inga fraktkostnader.

Are there enough people around the world connected to the internet to make this worthwhile?

In Sweden alone there are over 9 million people online. But of course the internet is worldwide, and so will be your StreetLib Sweden ebook reach.

Finns det tillräckligt många människor runt om i världen som är anslutna till internet för att göra detta värt besväret?

Enbart i Sverige finns det mer än 9 miljoner människor på nätet. Men Internet är givetvis världsomspännande, och så kommer även din StreetLib Swedens e-boksräckvidd att bli. 

Globally there are over 4 billion people online, and the global book market is valued at over $143 billion (SEK 1.2 trillion).

StreetLib Sweden offers free formatting tools, if needed, to turn your book or manuscript into a digital file.

Authors and publishers can upload a single book at a time, or use our batch upload option for large quantities of titles.

The StreetLib Sweden upload portal dashboard is in English, Italian, Spanish, Hindi, Telegu and Tamil.

But the books themselves can be uploaded in any language, and sold through the StreetLib international store, as well as being distributed to any retailers that supports that language.

StreetLib currently hosts over a quarter million ebooks. Add yours for free. Earn money from every sale.

Globalt finns det mer än 4 miljarder människor på nätet, och den globala bokmarknaden värderas till mer än $143 miljarder (SEK 1,2 biljoner).  

StreetLib Sweden erbjuder gratis formateringsverktyg, om det behövs, för att förvandla din bok eller manuskript till en digital fil.

Författare och förläggare kan ladda upp en enskild bok i taget, eller använda vårt alternativ för gruppuppladdning för stora mängder av titlar.

StreetLib Swedens uppladdningsportal har en instrumentpanel på engelska, italienska, spanska, hindi, Telegu och Tamil.

Men böckerna själva kan laddas upp på alla språk, och säljs via StreetLibs internationella butik, liksom distribueras till alla återförsäljare som stöder det språket.

StreetLib är för närvarande värd åt mer än en kvarts miljon e-böcker. Lägg till din gratis. Tjäna pengar från varje försäljning.

StreetLib. Your global gateway distributor for the 2020s.

GO TO STREETLIB

StreetLib. Din globala förmedlingsdistributör för 2020-talet.